чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ

Головна » Юридична консультація » чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ

Запитання: Чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ (фарба, сіль, лампочки, метал), чи це відносити до накладних витрат?

Відповідь: В Листі Міністерства Фінансів України від 28 лютого 2007 року №31-34000-20-16/3985 зазначено, що офіційне визначення терміну «товарно-матеріальні цінності» відсутнє. Виходячи з аналізу нормативно-правових документів, в яких вживається цей термін, зокрема, Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69, можна зробити висновок про те, що термін «товарно-матеріальні цінності» за економічним змістом відповідає терміну «запаси». Відповідно, основні засоби до складу товарно-матеріальних цінностей не включаються.

В Постанові Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» визначений склад накладних витрат. Так, до накладних витрат належать загальновиробничі та адміністративні витрати.

До загальновиробничих витрат належать витрати з:

1) утримання апарату управління виробництвом – витрати з оплати праці апарату управління виробництвом з відрахуваннями із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування;
2) утримання виробничого персоналу – витрати з оплати праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо) з відрахуваннями із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування;
3) оплати службових відряджень працівників апарату управління виробництвом;
4) амортизації основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати з утримання та експлуатації машин і обладнання;
5) утримання основних засобів виробничого призначення та їх поточного ремонту;
6) охорони праці;
7) забезпечення пожежної та сторожової охорони об’єктів виробничого призначення.

До адміністративних витрат належать витрати з:
1) утримання апарату управління підприємством;
2) оплати праці персоналу управління підприємством з відрахуваннями із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування;
3) оплати службових відряджень персоналу управління
підприємством;
4) забезпечення пожежної та сторожової охорони об’єктів адміністративного призначення;
5) сплати вартості за використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації), канцелярські та поштово-телеграфні витрати;
6) оплати аудиторських перевірок, робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру;
7) оплати праці загальногосподарського персоналу з відрахуваннями із заробітної плати внесків до Пенсійного фонду України та інших фондів соціального страхування;
амортизації основних засобів адміністративного призначення;
9) утримання та поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення;
10) охорони праці та техніки безпеки;
11) підготовки (перепідготовки) кадрів;
12) сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість, а також інші витрати адміністративного призначення.

Виходячи з зазначеного можна дійти висновку, що МТЦ відносяться до накладних витрат, якщо вони витрачаються для цілей утримання основних засобів виробничого призначення та їх поточного ремонту або інших цілей з переліку наведеного вище.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 31 грудня 1999 № 318, яким затверджено П(С)БО 16 «Витрати»

до загальновиробничих витрат належать:
1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).
8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.
9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Отже, виходячи з зазначеного можна зробити висновок, що в разі, коли МТЦ витрачаються на ремонт та утримання будинку й прибудинкової території, то вони відносяться до накладних витрат. Акт списання складається тільки тоді, коли МТЦ стали не придатними. На підтвердження цього можна навести норму Наказу Державного казначейства України та Міністерства економіки України «Про затвердження Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ». В п. 3 Типової інструкції зазначено,

що списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:
а) непридатні для подальшого використання;
б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;
в) морально застарілі;
г) фізично зношені;
ґ) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови,
що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони
не можуть бути реалізовані).

Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.